PROJEKAT - „ZA RAVNOPRAVNOST DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I LICA SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM BEZ DISKRIMINACIJE“
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore

Vrijednost projekta: 20.560,00 €

Period realizacije projekta: od 1.1.2022. do 31.10.2022. godine (10 mjeseci)Opšti cilj projekta:


• Smanjenje diskriminacije prema djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i licima sa intelektualnim invaliditetom uspostavljanjem adekvatne podrške za samostalno uključivanje u društveni i politički život zajednice i reagovanje na diskriminaciju i kroz upoznavanje zajednice sa pravima lica sa invaliditetom na samostalno odlučivanje.

Specifični ciljevi projekta:


• Smanjenje diskriminacije prema djeci sa smetnjama u razvoju pružanjem dodatne stručne pomoći;
• Smanjenje diskriminacije prema roditeljima djece sa smetnjama u razvoju pružanjem psihološke podrške;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci sa smetnjama u razvoju kroz volontersku podršku vršnjaka pri učenju;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci sa smetnjama u razvoju pružanjem usluga rane intervencije;
• Smanjenje diskriminacije prema licima sa intelektualnim invaliditetom kroz njihovo osnaživanje u klubu samozastupnika;
• Smanjenje diskriminacije prema licima sa intelektualnim invaliditetom kroz obuku stručnog kadra o pružanju podrške licima sa intelektualnim invaliditetom u somozastupanju;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa intelektualnim invaliditetom informisanjem medija o prepoznavanju diskriminacije i procesom prijave diskriminacije;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa intelektualnim invaliditetom informisanjem predstavnika lokalne samouprave o prepoznavanju diskriminacije i procesom prijave diskriminacije;
• Smanjenje diskriminacije prema djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa intelektualnim invaliditetom kroz uspostavljanje međusektorske saradnje kroz potpisivanje Memorandima u oblasti zaštite od diskriminacije;
• Jačanje Nacionalnog udruženja osoba sa intelektualnim invaliditetom Crne Gore „Samozastupnici“ kroz organizovanje skupštine;
• Informisanje lokalne zajednice o diskriminaciji i položaju djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom realizacijom javnih tribina i okruglog stola u Podgorici;
• Jačanje uključenosti i vidljivosti djece sa smetnjama u razvoju i lica sa itelektualnim invaliditetom posjetom Dnevnog Centra „Tisa” i Udruženja OAZA u Bijelom Polju;
• Informisanje šire javnosti o diskriminaciji i položaju djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom realizacijom javnih tribina u Pljevljima i Bijelom Polju.

Direktne ciljne gupe:


30 roditelja i članova porodica djece sa smetnjama u razvoju;
35 djece sa smetnjama u razvoju;
21 lice sa intelektualnim invaliditetom;
15 stručnih radnika;
5 predstavnika medija;
5 predstavnika lokalne samouprave.

Indirektne ciljne grupe:


• 150 roditelja i članova porodica lica sa intelektualnim invaliditetom, djece i mladih sa smetnjama u razvoju;
• Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju;
• Druga lica sa invaliditetom;
• Ustanove iz sektora obrazovanja, zdravstva i socijalne i dječije zaštite i NVO sektora;
• Šira lokalna zajednica.

Aktivnosti u projektu:


1. Koordinacija projekta
2. Psihološka podrška roditeljima
3. Dodatna stručna pomoć djeci sa smetnjama u razvoju u vaspitno-obrazovnom procesu
4. Rana intervencija za djecu sa smetnjama u razvoju
5. Volonterska pomoć u učenju
6. Dvodnevna obuka za pružanje podrške licima sa intelektualnim invaliditetom za ostvarivanje ljudskih prava kroz samozastupanje
7. Jednodnevna obuka za medije o prepoznavanju i procesu prijave diskriminacije lica sa invaliditetom
8. Jednodnevna obuka za predstavnike lokalne samouprave o prepoznavanju i procesu prijave diskriminacije lica sa invaliditetom
9. Rad kluba za samozastupanje lica sa intelektualnim invaliditetom
10. Kreiranje Memoranduma o saradnji u oblasti zaštite od diskriminacije , između ustanova iz sektora obrazovanja, zdravstva i socijalne i dječije zaštite i NVO sektora, na lokalnom nivou
11. Posjeta Dnevnom Centru „Tisa“ i Udruženju OAZA u Bijelom Polju
12. Organizovanje skupštine Samozastupnika CG
13. Medijska promocija aktivnosti
13.1. Okrugli sto
13.2. Javne tribine u Pljevljima i Bijelom Polju

Očekivani rezulatati:


Projekat će doprinijeti jačanju inkluzivnog društva,smanjenju diskriminacije i poboljšanju položaja lica sa invaliditetom.


• 30 roditelja djece sa smetnjama u razvoju i članova porodica kroz radionice psihološke podrške osnaženo za borbu protiv stigmatizacije i diskriminacije u polju obrazovanja njihove djece i svakodnevnim životnim aktivnostima
• 15 djece sa smetnjama u razvoju kroz aktivnosti volonterske podrške pri učenju poboljšalo samopouzdanje i postiglo bolje rezultate u školskim aktivnostima
• 10 djece sa smetnjama u razvoju dobilo adekvatnu dodatnu stručnu pomoć
• 10 djece sa smetnjama u razvoju dobilo usluge rane intervencije
• 15 stručnih radnika obučeno za pružanje podrške u samozastupanju osoba sa intelektualnim invaliditetom
• 5 predstavnika medija obučeno za prepoznavanje i prijavu diskriminacije
• 5 predstavnika lokalne samouprave obučeno za prepoznavanje i prijavu diskriminacije
• 10 osoba sa intelektualnim invaliditetom osnaženo za samozastupanje kroz učešće u radionicama kluba samozastupnika
• 11 članova/lica sa intelektualnim invaliditetom učestvovalo u radu sjednice skupštine Nacionalnog udruženja osoba sa intelektualnim invaliditetom Crne Gore „Samozastupnici“
• 1 Memorandum o saradnji potpisan u oblasti zaštite od diskriminacije, između ustanova iz sektora obrazovanja, zdravstva i socijalne i dječije zaštite i NVO sektora, na lokalnom nivou
• 25 osoba prisustvovalo i upoznato o prepoznavanju i procesu prijave diskriminacije Javnoj tribini održanoj u Pljevljima
• 25 osoba prisustvovalo i upoznato o prepoznavanju i procesu prijave diskriminacije Javnoj tribini održanoj u Bijelom Polju
• 20 osoba sa invaliditetom, predstavnika lokalne samouprave, vrtića, osnovnih i srednjih škola, NVO sektora, Centra za socijalni rad i drugih prisustvoavalo i aktivno se uključilo u rad okruglog stola
• 1 okrugli sto u Podgorici u PR Centru
• Medijskom promocijom informisana šira javnost o značaju projektnih aktivnosti i usluga za djecu sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa intelektualnim invaliditetom


NOVOSTI# Okrugli sto (31. oktobar 2022. godine)

U okviru projekta “Za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom bez diskriminacije” kao završna aktivnost realizovan je Okrugli sto na temu „Diskriminacija djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom“ u PR Centru u Podgorici. Na okruglom stolu su prezentovani rezultati projekta od strane koordinatorke projekta Sanele Žiga, a govornici su bili Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković, Predstavnik Nacionalnog udruženja osoba s intelektualnim invaliditetom Crne Gore Samozastupnici Petar Obradović, Direktorica Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Pljevlja Svetlana Dujović i predstavnica partnerskog udruženja „Oaza“ iz Bijelog Polja Rasema Hekalo. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava Pljevlja i Bijelo Polje, predstavnici JU Gimnazija „Tanasije Pejatović“ iz Pljevalja, predstavnik Centra za socijalni rad Pljevlja, predstavnici JU Komanski most i JU Dnevni centar Podgorica, kao i predstavnici NVO iz Podgorice i Tuza.

ČLANCI: PR centar | PV portal | PV informer | TV Pljevlja

# Organizovanje skupštine Samozastupnika CG (27. oktobar 2022. godine)

Nevladino udruženje roditelja djece sateškoćama u razvoju „Zračak Nade“ u okviru projekta "Za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom bez diskriminacije" koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, je 27.10.2022. godine realizovalo projektnu aktivnost "Organizovanje skupštine Samozastupnika CG".

# Jednodnevne obuke (24-25. oktobar 2022. godine)

U okviru projekta “Za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom bez diskriminacije” koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, NVU "Zračak Nade" je realizovalo još dvije jednodnevne obuke 24. i 25.10.2022 .godine.

Savjetnica u Instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore - OMBUDSMAN, Milena Krsmanović održala je obuke za o prepoznavanju i prijavi diskriminacije osoba sa invaliditetom za predstavnike lokalne samouprave i predstavnike medija. Učesnici obuke su bili predstavnici lokalne samouprave, javnih ustanova, lokalne televizije, novina i portala.


# Osnovna obuka za pružanje podrške osobama sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje (24-25. oktobar 2022. godine)

Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ u okviru projekta “Za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom bez diskriminacije” koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, je 24 i 25.10.2022.godine u hotelu Gold u Pljevljima, realizovalo projektnu aktivnost “Osnovna obuka za pružanje podrške osobama sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje”.

Učesnici na obuci su stručni radnici koji u svom radu dolaze u kontakt i komunikaciju sa osobama sa intelektualnim invaliditetom, zbog čega je značajna obuka za adekvatnu komunikaciju i pružanje podrške u samozastupanju.

Obuka je akreditovana kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore.

Članak na PV portalu | Članak na PV informeru


# Aktivnosti rane intervencije za djecu sa smetnjama u razvoju (16. septembar 2022. godine)

# Potpisivanje Memoranduma o saradnji iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom (13. juni 2022. godine)

U okviru projekta “Za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom bez diskriminacije” koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, kreiran je i potpisan Memorandum o saradnji iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom.

Potpisnici Memoranduma su: NVU “Zračak Nade”, partnersko udruženje NVO “Oaza” Bijelo Polje, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Pljevlja, JU Dom zdravlja Pljevlja, JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak, JU Dom starih “Pljevlja”, JPU “Eko Bajka” Pljevlja, JU Gimnazija “Tanasije Pejatović” Pljevlja , JU OŠ “Ristan Pavlović” , JU OŠ “Salko Aljkovic”, JU OŠ “Mihailo Žugić” Odžak, NVU “Inkluzija” i NVU “Organizacija Slijepih Pljevlja”.

# Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore (10. jun 2022. godine)

U okviru projekta „Za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom bez diskriminacije“ finansijski podržanog od Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore realizuje se aktivnost – Psihološka podrška roditeljima/starateljima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

# Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore (30.05.2022. godine)

U okviru projekta "Za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom bez diskriminacije" koji je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, kreiran je i potpisan Memorandum o saradnji iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom. Potpisnici Memoranduma su: NVU Zracak Nade, partnersko udruženje Nvo Oaza Bijelo Polje, JU Dnevni Centar Pljevlja, JU Dom zdravlja Pljevlja, JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak, JU Dom starih „Pljevlja“, JPU „Eko Bajka“ Pljevlja, JU Gimnazija „Tanasije Pejatović“ Pljevlja, OŠ „Ristan Pavlović“, OŠ „Salko Aljković”, OŠ Mihailo Žugić Odžak, NVU Inkluzija i Organizacija Slijepih Pljevlja.

# Radionica samozastupanja (27. maj 2022. godine)

Radionica samozastupanja održana je u okviru projekta „Za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom bez diskriminacije“ finansijski podržanog od Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.

# Radionica pružanje podrške rane intervencije i radionica individualni tretmani i grupni rad (27.04.2022. godine)