PROJEKAT - „SAMOZASTUPANJEM DO SMANJENJA DISKRIMINACIJE OSOBA SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM“
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Samozastupanjem do smanjenja diskriminacije osoba sa intelektualnim invaliditetom“ koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore.Vrijednost projekta: 24.438,40 €

Period realizacije projekta: 10 mjeseci, od 25.12.2019. do 24.10.2020. godineGlavni cilj projekta:


• Smanjenje diskriminacije prema osobama sa intelektualnim invaliditetom kroz upoznavanje zajednice sa njihovim pravima za samostalno odlučivanje i omogućavanje punog građanskog učešća putem samozastupanja.

Specifični ciljevi projekta:


• smanjenje diskriminacije prema osobama sa intelektualnim invaliditetom kroz upoznavanje zajednice sa njihovim pravima za samostalno odlučivanje;
• smanjenje diskriminacije prema osobama sa intelektualnim invaliditetom ukazivanjem na njihove potencijale;
• unapređenje znanja osoba sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje;
• informisanost osoba sa intelektualnim invaliditetom o načinima i mogućnostima uključivanja u procese odlučivanja i uticaja na relevantne lokalne i nacionalne politike i preuzimanje aktivne uloge u razvoju inkluzivnog društva;
• unapređenje samozastupanja u Crnoj Gori kroz pilotiranje modela dobre prakse samozastupanja u 5 gradova Crne Gore (Pljevlja, Bijelo Polje, Podgorica, Tuzi, Herceg Novi/Ulcinj);
• povećanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i stvaranje mogućnosti za direktno djelovanje na zajednicu osnivanjem Udruženja osoba sa intelektualnim invaliidtetom i jačanje demokratskog društva kroz podsticanje učešća i učešće osoba sa intelektualnim invaliditetom u društvenoj zajednici.

Direktne ciljne gupe:


15 osoba sa intelektualnim invaliditetom, samozastupnika; 5 savjetnika osobama sa intelektualnim invaliditetom obučeno za podršku u samozastupanju; 5 mentora osobama sa intelektualnim invaliditetom obučeno za podršku u radu klubova za samozastupanje; 50 osoba sa intelektualnim invaliditetom koji su članovi klubova za samozastupanje; 5 Udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju ili Udruženja za podršku djeci i mladima u čijim prostorijama će raditi klubovi za samozastupanje; 30 učesnika okruglog stola (predstavnici lokalnih samouprava, Ministarstava, institucija, organizacija osoba sa invaliditetom i drugih NVO); članovi Odbora za ljudska prava i slobode i 5 Sekretara Sekretarijata za društvene djelatnosti u 5 gradova Crne Gore

Indirektne ciljne grupe:


• 50 roditelja osoba sa intelektualnim invaliditetom; djeca i mladi sa smetnjama u razvoju; druga lica sa invaliditetom i šira lokalna zajednica

Aktivnosti u projektu:


• Koordinacija projekta
• Organizovanje 5-dnevne obuke za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom iz 5 opština (Pljevlja, Podgorica, Tuzi, Bijelo Polje, Herceg Novi ili Ulcinj)
• Petodnevna obuka za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom iz iz 5 opština (Pljevlja, Podgorica, Tuzi, Bijelo Polje, Herceg Novi ili Ulcinj)
• Formiranje i rad klubova za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom
• Mentorstvo i podrška radu klubovima za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom u 5 opština (Pljevlja, Podgorica, Tuzi, Bijelo Polje, Herceg Novi ili Ulcinj)
• Održavanje okruglog stola u Podgorici u trajanju od 2 sata
• Priprema i akreditacija programa “Program obuke za podršku samozastupanju osoba sa intelektualnim invaliditetom” kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
• Osnivanje Udruženja osoba sa intelektualnim invaliditetom– Samozastupnika CG
• Sastanci sa predstavnicima Odbora za ljudska prav i slobode i Sekretarima Sekretarijata za društvene djelatnosti u 5 gradova Crne Gore
• Medijska kampanja o značaju obuke za samozastupanje osoba sa intelektualnim invaliditetom, realizacija TV emisije o samozastupanju osoba sa intelektualnim invaliditetom

Očekivani rezulatati:


• 15 osoba sa intelektualnim invaliditetom obučeno za samozastupanje na 5 dnevnom seminaru
• 50 osoba sa intelektualnim invaliditetom obučeno za samozastupanje tokom rada klubova
• 5 savjetnika osobama sa intelektualnim invaliditetom obučeno za podršku u samozastupanju
• 5 mentora osobama sa intelektualnim invaliditetom obučeno za podršku u radu klubova za samozastupanje
• osnovano 5 klubova za samozastupanje u Crnoj Gori
• održan 1 okrugli sto
• 30 učesnika okruglog stola upoznato sa pravima osoba sa intelektualnim invaliditetom na samozastupanje
• 1 program akreditovan kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
• osnovano Udruženje osoba sa intelektualnim invaliditetom samozastupnika Crne Gore
• održan sastanak sa predstavnicima Odbora za ljudska prava i slobode
• održani sastanci sa 5 Sekretara sekretarijata za društvene djelatnosti u 5 gradova Crne Gore
• emitovane 2 emisije na lokalnoj TV stanici o antidiskriminaciji lica sa intelektualnim invaliditetom i njihovom pravu i mogućnostima samozastupanja
• informisana šira javnost o pravima osoba sa invaliditetom i antidiskriminacionim zakonima


NOVOSTI