PROJEKAT - „RAZVOJ USLUGA PODRŠKE ŽIVOTU U ZAJEDNICI ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLA LICA SA INVALIDITETOM U PLJEVLJIMA“
Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Razvoj usluga podrške životu u zajednici za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom u Pljevljima“ koji je podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore.Vrijednost projekta: 54 572 €

Period realizacije projekta: od 22.02.2019. godine do 21.12.2019. godine (10 mjeseci)Opšti cilj projekta:


• poboljšanje ostvarivanja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom na život u zajednici korišćenje usluga podrške za život u zajednici.

Specifični ciljevi projekta:


• poboljšanje podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom na lokalnom nivou;
• poboljšanje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i njiihovih porodica u Pljevljima;
• poboljšanje kvaliteta i kvantiteta usluga podrške životu u zajednici za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom u Pljevljima;
• razvijanje kapaciteta djece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz ostvarivanje veće samostalnosti u svakodnevnom funkcionisanju u Pljevljima;
• poboljšanje znanja i vještina stručnih radnika i saradnika za uspostavljanje i realizaciju usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim i starim licima sa invaliditetom u Pljevljima;
• unapređenje znanja, vještina i kompetencija zaposlenih za adekvatno pružanje podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju kroz servis podrške za razvoj životnih vještina;
• podizanje svijesti javnosti o pravima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

Direktne ciljne gupe:


• 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom kojima se pruža usluga pomoć u kući; 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju kojima se pruža podrška u razvoju sposobnosti u servisu podrške za razvoj životnih vještina; porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom; 2 stručna radnika i 10 saradnika angažovanih za uslugu pomoć u kući; 6 osoba angažovanih za pružanje podrške u radionicama kroz servis podrške za razvoj životnih vještina; 10 volontera. Podrška se pruža djeci i mladima sa smetnjama u razvoju do 27 godina i odraslim licima sa invaliditetom bez obzira na pol.

Indirektne ciljne grupe:


• predstavnici lokalne samouprave, predstavnici MRSS i Centra za socijalni rad; lica sa invaliditetom; građani; mediji.

Krajnji korisnici programa:


• djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom i njihove porodice članovi lokalne zajednice, drugi akteri (zaposleni) u sektoru socijalne i dječije zaštite i NVO koji su obuhvaćeni ovim projektom.

Aktivnosti u projektu:


• koordinacija projekta/programa;
• pružanje usluge pomoć u kući za 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• obuka stručnih radnika i saradnika za pružanje usluge pomoć u kući;
• rad 2 stručna radnika za uslugu pomoć u kući za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom;
• 2 stručna radnika će biti zaposlena na po 4 sata.

Dugoročni rezultati


• Razvoj i kontinuiran rad socijalnih usluga na lokalnom nivou doprinijeće većoj uključenosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u život zajednice i poboljšanju kvaliteta njihovog života.
• Poboljšaće se svijest članova lokalne zajednice o potrebi pružanja jednakih mogućnosti djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim i starim licima sa invaliditetom u svim sferama društvenog života.

Kratkoročni rezultati:


• 2 stručna radnika i 10 saradnika obučeni da pružaju uslugu pomoć u kući;
• 6 osoba obučeno da pruža podršku u radionicama kroz servis podrške za razvoj životnih vještina;
• 20 roditelja obučeno da pruža podršku u radionicama kroz servis podrške za razvoj životnih vještina;
• 10 saradnika pruža svakodnevnu uslugu pomoći u kući 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom;
• 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom svakodnevno dobija kvalitetnu uslugu pomoći u kući;
• 6 osoba svakodnevno pruža uslugu 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju u radionicama servisa podrške za razvoj životnih vještina;
• 20 djece i mladih sa smetnjama u razvoju u radionicama svakodnevno poboljšava svoje sposobnosti u servisu podrške za razvoj životnih vještina i uključilo se u život zajednice;
• 10 volontera svakodnevno pruža podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u uključivanju u život zajednice;
• informisana šira zajednica o pravima djece i maldih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

NOVOSTI